Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

b-token BV (versie van toepassing vanaf 1 januari 2022)

1. Algemeen

 1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord tussen de partijen zijn deze algemene verkoopvoorwaarden ("AV") van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen en op alle overeenkomsten (inclusief overeenkomsten die via de b-token webshop (https://b-token.com/nl-nl) worden afgesloten tussen  b-token BV, met zetel te 2470 RETIE, Veldenstraat 14, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0806.151.756 (b-token) en elke onderneming in de zin van artikel I.1.1° van het Belgisch Wetboek van economisch recht ("WER") (hierna de "Professionele Koper") of elke consument in de zin van artikel I.1,2° van het WER (hierna de "Koper-Consument"); de Professionele Koper en de Koper-Consument worden hierna samen zonder onderscheid de "Koper" genoemd.
 2. De AV worden aan iedere Koper meegedeeld voordat de eerste bestelling bij b-token wordt geplaatst, en gelijktijdig met de toezending van de door b-token voor de Koper opgestelde gepersonaliseerde offerte. Door het plaatsen van een eerste bestelling bij b-token erkent de Koper dat hij/zij daadwerkelijk kennis heeft genomen van deze voorwaarden alvorens de bestelling te plaatsen, akkoord gaat met de inhoud en toepassing van deze AV en met de taal waarin deze zijn opgesteld en uitdrukkelijk afstand doet van de toepassing van zijn/haar eigen algemene voorwaarden, zelfs indien in deze voorwaarden is bepaald dat deze exclusief van toepassing zijn.
 3. De AV worden geacht van toepassing te zijn vanaf het ogenblik van totstandkoming van de eerste bestelling door de Koper en vanaf dat moment ook ten aanzien van alle volgende bestellingen door de Koper bij b-token.
 4. De AV hebben voorrang op en sluiten de toepassing uit van elk ander door de Koper uitgegeven document (zoals bijvoorbeeld zijn algemene aankoopvoorwaarden of zijn andere bijzondere voorwaarden, waarvan de Koper uitdrukkelijk afstand doet, zelfs indien deze bepalen dat zij alleen geldig zijn), op elke drager waarop de genoemde voorwaarden kunnen voorkomen.
 5. Iedere verwijzing door b-token naar een door de Koper geplaatste bestelling waarop de algemene voorwaarden van de Koper mochten voorkomen, geldt als louter indicatief en doet niets af aan de instemming van de Koper en b-token met de exclusieve toepassing van deze algemene verkoopvoorwaarden. b-token kan deze AV te allen tijde wijzigen, met dien verstande dat de gewijzigde AV van toepassing zijn op de eerste bestelling die geplaatst wordt na de mededeling van de nieuwe versie van de AV aan de Koper, en op alle toekomstige bestellingen.
 6. Indien b-token geen beroep doet op een bepaling van deze AV, mag dat niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand door b-token van het voordeel van die bepaling of van de AV in hun geheel. Afstand door b-token van enige bepaling in deze AV kan alleen in overweging worden genomen indien deze afstand schriftelijk door b-token is gedaan.

2. Bestellingen

2.1. Algemeen

 1. Op verzoek van de toekomstige Koper zal b-token een persoonlijke offerte opstellen met daarin alle door hem gedane verzoeken, de in dit verband voorgestelde prijzen, alsmede deze AV. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle aanbiedingen en offertes van b-token geldig gedurende een periode van dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van uitgifte. De in de aanbieding/offerte vermelde prijzen zijn slechts geldig voor zover de aanbieding/offerte door de Koper in haar geheel wordt aanvaard.
 2. Een bestelling is pas geldig en bindend voor b-token indien b-token deze schriftelijk (bijvoorbeeld door een orderbevestigingsbrief of per e-mail) heeft bevestigd. De verkoopovereenkomst tussen b-token en de Koper wordt derhalve pas geacht tot stand te zijn gekomen op het ogenblik dat b-token de bestelling van de Koper heeft bevestigd. b-token is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en heeft het recht om bestellingen op objectieve gronden of op grond van wettige redenen te weigeren, in het bijzonder indien (i) de door de Koper geplaatste bestelling niet in overeenstemming is met de AV, (ii) een of meer eerdere door de Koper geplaatste bestellingen niet volledig zijn betaald binnen de overeengekomen termijn, (iii) er sprake is van een lopend geschil over de betaling van een of meer eerdere bestellingen van de Koper, (iv) de Koper openstaande schulden heeft aan b-token, of (v) als gevolg van het niet beschikbaar zijn van door de Koper bestelde producten.
 3. b-token is niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie die door de Koper-Consument is verstrekt.

2.2. Annulering en wijzigingen

 1. Elke bestelling geplaatst door de Koper maakt een onherroepelijk intentie tot aankoop uit en wordt beschouwd als vast en definitief.
 2. Onverminderd het voorgaande kan de Koper-Consument, na het plaatsen van de bestelling en vooraleer de bestelling de gebouwen van b-token verlaat, de bestelling annuleren door het versturen van een e-mail naar b-token op volgende e-mailadres: info@b-token.eu. Anderzijds kan de bestelling nooit worden geannuleerd indien het gaat om goederen die volgens de specificaties van de Koper zijn vervaardigd of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.

b-token bevestigt de herroeping aan de Koper-Consument en vergoedt de reeds betaalde bedragen. Indien echter de bestelling van de Koper de gebouwen van b-token reeds heeft verlaten op het ogenblik dat de Koper-Consument aan b-token kenbaar maakt dat hij zijn bestelling wenst te annuleren, kan deze alleen worden geannuleerd met het voorafgaand akkoord van b-token (zie artikel 2.2.3.), tegen betaling van de in artikel 2.2.6. genoemde vergoeding, behoudens het eventuele herroepingsrecht van de Koper-Consument overeenkomstig artikel 4 van deze AV en de bijlage daarbij.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.2.2 is wijziging of annulering van een (bevestigde) bestelling slechts mogelijk na schriftelijke toestemming van b-token. Wanneer de Koper een bestelling wenst te wijzigen of te annuleren, dient hij/zij een schriftelijk verzoek hiertoe te richten aan b-token op volgend e‑mailadres: info@b-token.eu.
 2. b-token behoudt zich het recht voor om bij wijziging van een bestelling de oorspronkelijk opgegeven prijs aan te passen aan de prijzen die gelden op het ogenblik van wijziging.
 3. Door b-token goedgekeurde wijzigingen in de bestelling leiden bovendien automatisch tot uitstel van de oorspronkelijk meegedeelde levertijd, afhankelijk van de inschatting van b-token. De Koper staat in voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen en aanpassingen. Op geen enkele wijze kan b-token aansprakelijk worden gesteld voor vermeende schade wegens verlengingen van de levertijd ten gevolge van wijzigingen in de bestelling door de Koper. In geval van wijziging van de bestelling is het behouden van de initiële leverdata enkel mogelijk met het uitdrukkelijk akkoord van b-token en steeds onder voorwaarde dat alle kosten die noodzakelijk zijn om de initiële leverdata alsnog te behalen, ten laste van de Koper vallen.
 4. Bij annulering van een bevestigde bestelling heeft b-token van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling steeds recht op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan tien (10%) van de totale prijs van de bestelling, onverminderd het recht van b-token om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de daadwerkelijk door b-token geleden schade groter is dan deze schadevergoeding.
 5. Onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling kunnen op geen enkele wijze de uitvoering van de initiële verkoopovereenkomst beïnvloeden. Geen van beide partijen heeft het recht om de uitvoering van de initiële bestelling of daaruit voortkomende verbintenissen (zoals betaling voor geleverde goederen) op te schorten ten gevolge van onderhandelingen omtrent wijzigingen in de bestelling.

3. Levering en risico's

3.1. Algemeenheden van toepassing op de Professionele Koper en op de Koper-Consument

 1. Zolang de Koper zijn verplichtingen van de bestelling niet nakomt, waaronder zijn betalingsverplichtingen, is b-token steeds gerechtigd de levering van de bestelde producten uit te stellen zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper en zonder dat dit uitstel recht geeft op schadevergoeding ten gunste van de Koper. In geval van uitstel van levering door toedoen van de Koper, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten geheel voor rekening van de Koper overeenkomstig de door b-token ter zake aan hem te zenden aanvullende factuur.
 2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is b-token gerechtigd de producten in gedeelten te leveren, bijvoorbeeld in geval van vertraging of niet-beschikbaarheid van een deel van een bestelling; b-token is gerechtigd de aldus geleverde producten afzonderlijk te factureren, zonder dat de Koper jegens b-token enig recht daarop kan doen gelden. In geval van gedeeltelijke levering verplicht b-token zich de Koper hiervan op de hoogte te stellen.
 3. Bij levering in België: tenzij tussen b-token en de Koper uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt levering van de producten in België in beginsel plaats op het door de Koper in de orderbevestiging aangegeven adres. Het risico op verlies en beschadiging wordt overgedragen aan de Koper vanaf het ogenblik van de levering.
 4. Bij levering buiten België: tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen b-token en de Koper, gebeurt levering van de producten buiten België Ex Works (vertrek af fabriek) (overeenkomstig de meest recente versie van de Incoterms zoals vastgesteld door de ICC) op het adres van de maatschappelijke zetel van b-token. Alle risico's (verlies, beschadiging van de producten, enz.) gaan over op de Koper overeenkomstig gezegde Incoterm, bij aflevering van de producten, die geacht wordt te zijn gebeurd bij vertrek uit het magazijn van b-token.

3.2. In geval van levering aan een Professionele Koper

 1. De bestelbon en/of orderbevestiging opgesteld door b-token kan een streefdatum voor levering bevatten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt deze termijn slechts bij wijze van indicatie gegeven en is hij derhalve niet bindend. Het uitstel van streefdatum kan op geen enkele wijze aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding ten aanzien van de Koper, noch kan enig uitstel grond geven tot het annuleren van de bestelling. Evenmin kan vertraging aanleiding geven tot enig recht op schadevergoeding ten gunste van de Koper, noch kan vertraging de oorzaak zijn van de opzegging of annulering door de Koper van zijn bestelling en/of de levering.
 2. Onverminderd het voorgaande geldt dat indien b-token de producten drie (3) maanden na het verstrijken van de in de overeenkomst genoemde streefdatum voor levering (of, desgevallend, 3 maanden na het verstrijken van de verschoven of verlengde termijn) niet heeft geleverd, de Koper het recht heeft de overeenkomst eenzijdig en kosteloos te ontbinden.
 3. De Professionele Koper of de persoon die in zijn naam optreedt, moet de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de bestelde goederen onmiddellijk na ontvangst van de goederen controleren. De geleverde goederen worden geacht door de Professionele Koper te zijn aanvaard uiterlijk vier (4) kalenderdagen na levering van de goederen, tenzij de Professionele Koper een klacht indient bij b-token overeenkomstig artikel 3.2.4. De goedkeuring heeft betrekking op alle zichtbare gebreken, met inbegrip van de zichtbare gebreken die elke professionele koper onder dezelfde omstandigheden bij een zorgvuldig en ernstig onderzoek had kunnen vaststellen, met name met betrekking tot de kenmerken van de goederen.
 4. Wanneer de Professionele Koper enige non-conformiteit van de door b-token geleverde goederen vaststelt, dient hij b-token daarvan onmiddellijk in kennis te stellen per aangetekende brief (naar het adres van de maatschappelijke zetel van b-token: 2470 Retie, Veldenstraat 14), of per e-mail (naar het volgende e‑mailadres: info@b-token.eu), en, op straffe van een onweerlegbaar vermoeden van goedkeuring van de goederen, in ieder geval vóór elk gebruik, verwerking of (weder)verkoop van de goederen en uiterlijk binnen vier (4) dagen na de ontdekking van het gebrek in kwestie. De klacht van de Professionele Koper moet zo volledig en gedetailleerd mogelijk zijn, en bij voorkeur foto's bevatten waarop de beweerde non-conformiteit of de zichtbare gebreken duidelijk te zien zijn.

3.3. In geval van levering aan een Koper-Consument

 1. b-token zal de producten leveren binnen de overeengekomen levertermijn (desgevallend uitgesteld), doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het sluiten van de verkoopovereenkomst voor de producten, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen over het tijdstip van levering.
 2. Indien b-token niet in staat is de producten binnen de overeengekomen levertermijn (desgevallend uitgesteld) te leveren - zonder dat dit aan Koper-Consument te wijten is of te wijten is aan overmacht - zal b-token de Koper-Consument hiervan schriftelijk in kennis stellen. Behoudens de hieronder uiteengezette uitzonderingen verleent de Koper-Consument hem in voorkomend geval een aan de omstandigheden aangepaste verlenging van de termijn. Indien b-token deze nieuwe termijn niet nakomt, heeft de Koper het recht de bestelling te annuleren en, indien van toepassing, de reeds betaalde bedragen onverwijld terugbetaald te krijgen. Het voorgaande is niet van toepassing wanneer (i) b-token, zonder geldige reden, heeft geweigerd de goederen te leveren, (ii) de levering van de goederen binnen de overeengekomen levertermijn essentieel is, alle omstandigheden rond de sluiting van de verkoopovereenkomst in aanmerking genomen, of wanneer (iii) de Koper-Consument b-token, vóór de sluiting van de verkoopovereenkomst, ervan in kennis stelt dat levering op een specifieke datum of uiterlijk op een bepaalde datum essentieel is. Indien b-token in een dergelijk geval de goederen niet op het met de Koper-Consument overeengekomen tijdstip (althans niet binnen de uitgestelde levertermijn) levert, heeft deze het recht de verkoopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4. Herroepingsrecht van de Koper-Consument

 1. Onverminderd artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van economisch recht en artikel 4.4 van deze AV, en op voorwaarde dat de genoemde overeenkomst op afstand is gesloten (bijvoorbeeld via de website van b-token), beschikt de Koper-Consument over een termijn van veertien (14) dagen om de met b-token gesloten verkoopovereenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. Indien hij de overeenkomst wenst te herroepen, is de Koper-Consument, in voorkomend geval, verplicht de voorwaarden van artikel 4.5. en 4.6. na te leven. In afwachting daarvan is de Koper-Consument verplicht de geleverde goederen met de grootste zorg te behandelen, zodat de staat en de kwaliteit ervan niet worden aangetast. De Koper-Consument is echter alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 2. Onverminderd artikel VI.48 van het Wetboek van economisch recht gaat de in artikel 4.1. bedoelde termijn van veertien (14) dagen in op de dag waarop de Koper-Consument of een door de Koper-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt of:
  • in het geval van meerdere goederen die door de Koper-Consument in één bestelling zijn besteld en die afzonderlijk worden geleverd: vanaf de dag waarop de Koper-Consument of een door de Koper-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper-Consument of een door de Koper-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper-Consument of een door de Koper-Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.
 3. Indien b-token nalaat de Koper-Consument overeenkomstig artikel VI.48 van het Wetboek van economisch recht op de hoogte te stellen van zijn herroepingsrecht, verstrijkt de herroepingstermijn na afloop van een periode van twaalf (12) maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig artikel 4.2 vastgestelde herroepingstermijn. Indien b-token de Koper-Consument binnen twaalf (12) maanden na de in artikel 4.2 genoemde dag de benodigde informatie heeft verstrekt, verstrijkt de herroepingstermijn na verloop van veertien (14) dagen na de dag waarop de Koper-Consument deze informatie heeft ontvangen.
 4. Onverminderd artikel VI.53 van het Belgisch Wetboek van economisch recht, kan de Koper-Consument geen herroepingsrecht uitoefenen voor:
  • de levering van volgens specificaties van de Koper-Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering door de Koper-Consument is verbroken;
  • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 5. Indien de Koper-Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, dient hij b-token hiervan vóór het verstrijken van de voornoemde herroepingstermijn op de hoogte te stellen aan de hand van het standaardformulier voor herroeping in bijlage 1 van deze AV, dan wel middels een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij duidelijk aangeeft dat hij afziet van de overeenkomst. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de Koper-Consument. Indien de Koper-Consument de herroeping langs elektronische weg meldt, stuurt b-token na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
 6. De Koper-Consument dient de goederen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat hij b-token overeenkomstig het hiervoor bepaalde in kennis heeft gesteld van zijn besluit de overeenkomst te herroepen, in de oorspronkelijke staat en verpakking, indien mogelijk, aan b-token te retourneren. Tenzij anders vermeld, draagt de Koper-Consument de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen.
 7. b-token vergoedt alle van de Koper-Consument ontvangen betalingen, inclusief, desgevallend, de leveringskosten, onverwijld en in elk geval veertien (14) dagen na de dag waarop b-token wordt geïnformeerd van de beslissing van de Koper-Consument om de overeenkomst te herroepen. Onverminderd het voorgaande wordt van b-token niet verlangd de bijkomende kosten terug te betalen, als de Koper-Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze van levering dan de door b-token geboden goedkoopste standaardlevering heeft gekozen. b-token is gerechtigd de terugbetaling op te schorten totdat zij de goederen hebben teruggekregen of, indien dit eerder is, totdat de Koper-Consument het bewijs van verzending van de goederen heeft geleverd.

5. Waarborg

5.1. Wettelijke conformiteitsgarantie voor de Koper-Consument

 1. De Koper-Consument of de persoon die in zijn naam optreedt, moet de aard, de hoeveelheid en de goede staat van de bestelde goederen onmiddellijk na ontvangst van de goederen controleren. De controle door de Koper-Consument vindt plaats aan de hand van de specificaties van de producten, zoals door b-token in haar aanbieding/offerte kenbaar gemaakt.
 2. Wanneer hij het bestaan vaststelt van een gebrek (per definitie een zichtbaar gebrek) of van enige non-conformiteit van de door b-token geleverde goederen, dient de Koper-Consument b-token daarvan onmiddellijk in kennis te stellen per aangetekende brief (naar het adres van de maatschappelijke zetel van b-token: 2470 Retie, Veldenstraat 14), of per e-mail (naar het volgende e-mailadres: info@b-token.eu), en, op straffe van verval van zijn recht om zich te beroepen op dergelijke zichtbare gebreken/non-conformiteit, in ieder geval vóór elk gebruik, verwerking of (weder)verkoop van de goederen en uiterlijk binnen twee (2) maanden na de ontdekking van het gebrek in kwestie.
 3. Indien de Koper-Consument binnen deze strikte termijnen geen beroep doet op zichtbare gebreken, worden de aldus geleverde goederen geacht door de Koper-Consument te zijn aanvaard na het verstrijken van de voor hem geldende termijn en wordt elk zichtbaar gebrek geacht te zijn gedekt.
 4. De klacht van de Koper-Consument moet zo volledig en gedetailleerd mogelijk zijn en bij voorkeur foto's bevatten waarop de beweerde non-conformiteit of de zichtbare gebreken duidelijk te zien zijn. Indien de Koper-Consument de gebreken ontdekt na een periode van zes (6) maanden vanaf de levering van de goederen, is de Koper-Consument bovendien verplicht te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het tijdstip waarop de goederen werden geleverd. Indien de Koper-Consument niet in staat is een dergelijk bewijs te leveren, kan de Koper-Consument geen aanspraak maken op de wettelijke garantie van b-token, die gerechtigd is alle noodzakelijke reparatiekosten bij de Koper-Consument in rekening te brengen.
 5. Het gebruik, de verwerking of de (weder)verkoop van de goederen ontneemt de Koper-Consument het recht om aanspraken te maken wegens zichtbare gebreken en/of non-conformiteit. b-token is niet aansprakelijk voor gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldige opslag van de goederen door de Koper-Consument, van schuld of nalatigheid van deze laatste of van een andere persoon die onder zijn verantwoordelijkheid valt.
 6. Onder voorbehoud van de naleving van de voorgaande bepalingen en tenzij de Koper-Consument op de hoogte was van het bestaan van de zichtbare gebreken/gebreken van conformiteit of er redelijkerwijs niet onkundig van kon zijn, geniet de Koper-Consument, overeenkomstig de artikelen 1649bis tot octies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek van een wettelijke garantie van twee (2) jaar voor alle gebreken van conformiteit die bestonden op het ogenblik van de levering van de goederen en die zich binnen een periode van twee (2) jaar vanaf deze laatste hebben voorgedaan.
 7. Overeenkomstig artikel 1649quinquies van het Belgisch Burgerlijk Wetboek kan de Koper-Consument naar keuze (i) de herstelling of (ii) de vervanging van het gebrekkige goed vragen, zonder kosten voor hem. Deze keuze zal echter binnen redelijke grenzen moeten worden gemaakt. In het geval dat herstel of vervanging van de goederen onmogelijk blijkt, onevenredig is voor b-token, of schade veroorzaakt aan de Koper-Consument, kan de Koper-Consument, naar eigen keuze, ofwel (i) een passende vermindering van de verkoopprijs eisen, of (ii) de ontbinding van de verkoopovereenkomst vragen, in welk geval de Koper-Consument de defecte goederen moet retourneren aan b-token, die de koopprijs zal terugbetalen.
 8. Na het verstrijken van de wettelijke conformiteitsgarantie van twee (2) jaar is, in voorkomend geval, het gemene recht inzake de garantie van Verborgen Gebreken van toepassing, zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek. In dit verband wordt uitdrukkelijk verwezen naar deze bepalingen en naar artikel 6 van deze AV. In dit geval heeft de Koper-Consument het recht om de Verborgen Gebreken binnen de voornoemde termijn van twee (2) maanden te melden.

5.2. Garantie voor Verborgen Gebreken voor de Koper-Consument en voor de Professionele Koper

 1. b-token is gehouden tot vrijwaring voor de Verborgen Gebreken van de goederen die aan de Koper verkocht zijn, die deze goederen ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de Koper, indien hij de gebreken gekend had, de goederen niet of slechts voor een mindere prijs zou gekocht hebben ("Verborgen Gebreken"). 
 2. De garantie voor Verborgen Gebreken van artikel 5.2.1. is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:
  • De garantie geldt alleen voor gebreken waarvan de Koper-Consument bewijst dat het Verborgen Gebreken zijn;
  • De garantie geldt alleen voor goederen die wettelijk eigendom van de Koper zijn geworden;
  • De garantie geldt alleen voor goederen die uitsluitend door b-token worden verkocht;
  • De garantie geldt niet voor gebreken en diefstal ten gevolge van nalatige opslag van de goederen door de Koper of enige andere fout die aan de Koper kan worden toegeschreven;
  • De garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van onjuist, oneigenlijk of abnormaal gebruik of van het niet goed (desgevallend niet aangepast) onderhouden van de goederen;
  • De garantie dekt geen defecten die het gevolg zijn van een gebrek aan onderhoud;
  • De garantie dekt geen door de Koper gewenst prestatieniveau;
  • De garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van de wederverkoop, de behandeling of de verwerking van de goederen door de Koper;
 3. Wanneer hij het bestaan vaststelt van een Verborgen Gebrek van de geleverde goederen, dient de Koper b-token daarvan onmiddellijk in kennis te stellen per aangetekende brief (naar het adres van de maatschappelijke zetel van b-token: 2470 Retie, Veldenstraat 14), of per e-mail (naar het volgende e‑mailadres: info@b-token.eu), en, op straffe van verval van zijn recht om zich te beroepen op dergelijk Verborgen Gebrek, in ieder geval binnen twee (2) maanden na ontdekking van het gebrek in kwestie voor de Koper-Consument of binnen acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek in kwestie door de Professionele Koper.
 4. De klacht van de Koper moet zo volledig en gedetailleerd mogelijk zijn, en bij voorkeur foto's bevatten waarop de beweerde non-conformiteit of de vastgestelde zichtbare gebreken duidelijk te zien zijn. In dit verband wordt eraan herinnerd dat de bewijslast met betrekking tot het eventuele bestaan van Verborgen Gebreken uitsluitend bij de Koper ligt.
 5. In geval van bewezen Verborgen Gebreken heeft de Koper de keuze tussen (i) terugzending van de gebrekkige goederen en terugbetaling van de prijs of (ii) behoud van de gebrekkige goederen met een passende schadevergoeding. Partijen kunnen ook overeenkomen dat b-token de gebrekkige goederen kosteloos zal herstellen of vervangen.
 6. b-token zal de Koper schadeloos stellen voor Verborgen Gebreken overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Burgerlijk Wetboek die daarop betrekking hebben en onder de voorwaarden die in artikel 5.2.2 hierboven zijn uiteengezet.
 7. Indien de goederen daadwerkelijk aangetast zijn door Verborgen Gebreken, draagt b-token de kosten van terugzending van de goederen aan b-token en de eventuele kosten van terugzending aan de Koper. In het andere geval, d.w.z. indien de goederen vrij blijken te zijn van Verborgen Gebreken, zijn de kosten van terugzending van de goederen uitsluitend ten laste van de Koper.
 8. b-token behoudt zich het recht voor haar verplichtingen op grond van dit artikel op te schorten totdat de Koper alle door hem verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook, volledig heeft voldaan.

6. Prijzen

6.1. Algemeen

 1. De prijzen van de producten zijn uitgedrukt in EURO en komen overeen met de prijzen genoemd in de offerte/aanbieding van b-token, opgesteld op basis van de door Koper verstrekte gegevens, conform de tarieven die gelden op het ogenblik van registratie van de offerteaanvraag van de Koper. Elke latere wijziging of aanpassing van deze gegevens door de Koper kan aanleiding geven tot een herziening van de vermelde prijzen en een verlenging van de levertermijnen voor de genoemde producten.
 2. Offertes/aanbiedingen van b-token kunnen te allen tijde door b-token worden aangepast op grond van objectieve factoren waarop b-token geen directe invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld bij stijging van de prijs van grondstoffen die nodig zijn voor de vervaardiging van de producten, of bij wijziging van andere componenten van de kostprijs van het product). De aldus aangepaste prijs en voorwaarden gelden, indien van toepassing, zonder terugwerkende kracht en pas vanaf het ogenblik van mededeling daarvan aan de Koper, die, indien van toepassing, het recht heeft de verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden, na voorafgaande mededeling daarvan aan b-token.
 3. Geen enkel door de Koper ingediend document kan leiden tot een wijziging van de prijzen en/of de voorwaarden die daarop betrekking hebben.

6.2. Met betrekking tot de Koper-Consument

Alle door b-token aan de Koper-Consument voorgestelde prijzen zijn inclusief btw tegen het in het land van vestiging van de Koper-Consument geldende tarief. De leveringskosten worden berekend volgens de methode en de plaats van levering (met inbegrip van het land waar de goederen moeten worden geleverd) en het aantal bestelde goederen. De totale prijs van de goederen (inclusief alle kosten (inclusief leveringskosten) en belastingen) zal aan de Koper worden medegedeeld voordat de Koper de bestelling plaatst.

6.3. Met betrekking tot de Professionele Koper

De prijzen zijn steeds vermeld exclusief belastingen, accijnzen en/of heffingen, en transport- en verpakkingskosten. Belastingen, accijnzen en/of heffingen die na het sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of van kracht worden, komen volledig ten laste van de Professionele Koper, tenzij tussen de partijen anders is overeengekomen. Prijzen zijn netto en zonder korting.

7. Betaling

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen de partijen, zijn alle bestellingen onmiddellijk en integraal betaalbaar op de maatschappelijke zetel van b-token op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst. Indien de voorafbetaling online/via de webshop van b-token wordt uitgevoerd, heeft de Koper de keuze tussen de volgende betalingswijzen: MasterCard, Visa, Maestro, Bancontact, iDeal, Google Pay, Apple Pay, Payconiq en PayPal. Elke betwisting met betrekking tot een factuur moet, op straffe van onontvankelijkheid, worden gericht aan b-token (op het adres van de maatschappelijke zetel van b-token of per e-mail op het volgende adres: info@b-token.eu), binnen acht (8) kalenderdagen na de datum van de factuur. De bewering moet ook inhoudelijk gerechtvaardigd zijn.

 2. b-token zal de bestelling(en) van de Koper pas verwerken nadat b-token de volledige (vooraf)betaling voor de betreffende producten heeft ontvangen. Indien b-token niet binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de bestelling van de Koper de volledige (vooraf)betaling heeft ontvangen, heeft b-token het recht de bestelling te annuleren. Indien b-token op enig ogenblik twijfelt aan de solvabiliteit van de Koper, in het bijzonder als gevolg van (gerechtelijke) uitvoeringsmaatregelen tegen de Koper, bij niet (tijdige) betaling van één of meer facturen, bij een gerechtelijke reorganisatie en/of als gevolg van enige andere voor de hand liggende gebeurtenis die het vertrouwen van b-token in de juiste nakoming van de verplichtingen van de Koper aantast (of kan aantasten), behoudt b-token zich uitdrukkelijk het recht voor om leveringen op te schorten, van de Koper een vooruitbetaling voor openstaande leveringen te verlangen en/of (andere) zekerheden of garanties te verlangen, ook indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk zijn verzonden of de diensten reeds gedeeltelijk zijn verricht. In geval van weigering door de Koper van de door b-token verlangde vooruitbetaling en/of andere zekerheden, is b-token gerechtigd de overeenkomst met de Koper zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden.rricht. In geval van weigering door de Koper van de door b-token verlangde vooruitbetaling en/of andere zekerheden, is b-token gerechtigd de overeenkomst met de Koper zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden.

8. Vertraging in de uitvoering van de bij overeenkomst vastgestelde verplichtingen

 1. Indien de Koper in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen binnen de voor betaling gestelde termijn:
  • De Professionele Koper is vanaf de vervaldag van de betrokken factuur of facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest van tien procent (10%) per jaar verschuldigd tot de datum van volledige betaling. Een forfaitaire schadevergoeding van twaalf procent (12%) van het totale bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 250 EUR, zal eveneens verschuldigd zijn. b-token is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen. De niet-betaling door de Professionele Koper van één enkele opeisbare factuur maakt het saldo van alle openstaande facturen, zelfs indien nog niet opeisbaar, van rechtswege opeisbaar.
  • Indien de Koper een Koper-Consument is, is hij bij niet-nakoming van zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijn de wettelijke rente verschuldigd over het (de) nog aan b-token verschuldigde bedrag(en) tot aan de dag der algehele voldoening. De verwijlinteresten lopen vanaf het verstrijken van een termijn van vijftien (15) dagen na verzending door b-token van een vergeefse ingebrekestelling ter zake van de door de Koper-Consument aan b-token nog verschuldigde bedragen.
  • Na het verstrijken van de aflossingsvrije periode van 15 dagen heeft b-token het recht een verhoging van de verwijlinteresten met 10% (tegen de wettelijke rentevoet) te eisen. b-token is gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten in rekening te brengen. Deze invorderingskosten bedragen ten hoogste: 15% over de openstaande bedragen tot 2.500,00 EUR; 10% over de volgende 2.500,00 EUR en 5% over de volgende 5.000,00 EUR met een minimum van 40,00 EUR, onverminderd het recht van b-token om ten voordele van de Koper-Consument van voornoemde bedragen en percentages af te wijken. In geval van niet-betaling binnen de voormelde termijn van 15 dagen heeft b-token het recht om van de Koper-Consument de betaling te eisen van een forfaitaire schadevergoeding, die wordt berekend naar rato van de openstaande bedragen van de verschuldigde facturen, overeenkomstig de onderstaande tabel:Uitstaande bedragen op achterstallige facturen - Verschuldigde forfaitaire vergoeding
   • tot 450,00 EUR - 45,00 EUR
   • 450,01 EUR tot 750 EUR - 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 45 EUR en een maximum van 75 EUR
   • 750,00 EUR tot 2.500,00 EUR - 10% van het verschuldigde bedrag met een maximum van 120 EUR
   • 2.500,00 EUR tot 5.000,00 EUR - 225,00 EUR
   • 5.000,01 EUR tot 10.000,00 EUR - 300,00 EUR
   • 10.000,01 EUR tot 20.000,00 EUR - 375,00 EUR
   • 20.000,01 EUR en meer - 600,00 EUR
 2. b-token behoudt zich het recht voor om elke bestelling of levering van goederen op te schorten indien de op de vervaldag verschuldigde bedragen niet door de Koper betaald zijn.
 3. Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn wezenlijke verplichtingen, zoals tijdige betaling van de facturen van b-token, is b-token gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, te ontbinden.
 4. Onverminderd het voorgaande heeft de Koper in geval van vertraging door b-token in de nakoming van enige verplichting van b-token (waaronder begrepen vertraging in de levering die aan b-token is toe te rekenen, maar onverminderd artikel 3.3) het recht om, na ingebrekestelling waaraan geen gevolg wordt gegeven en nadat b-token een termijn van (15) dagen is gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, van b-token boetes wegens tijdslimietoverschrijding te vorderen die op dezelfde wijze worden berekend als in artikel 9.1, lid 3 van deze AV is bepaald.

9. Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van b-token tot volledige betaling van de door de Koper verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook. Zolang de betaling niet volledig is verricht, mag de Koper deze niet als zekerheid doorverkopen of daarover beschikken.
 2. Iedere handeling die in strijd met dit artikel is verricht, kan niet tegen b-token worden ingeroepen.
 3. Indien de Koper de geleverde goederen niet binnen de daarvoor gestelde termijn volledig betaalt, is b-token gerechtigd alle goederen die de Koper onder zich heeft zonder rechterlijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling onmiddellijk terug te vorderen (en zo nodig een voorafgaande inventarisatie van die goederen te verlangen). De Koper is verplicht de goederen onverwijld terug te brengen naar de maatschappelijke zetel van b-token, bij gebreke waarvan de Koper b-token het recht verleent de (opslag)ruimte(n) waar de goederen zich bevinden te betreden, met dien verstande dat alle kosten gemaakt voor het verwijderen van de goederen alsmede de kosten voor het terughalen van de goederen voor rekening van de Koper komen.

10. Verantwoordelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van b-token is uitdrukkelijk beperkt tot directe schade, die de waarde van de bestelde goederen niet te boven gaat. b-token is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een fout of nalatigheid van de Koper (daaronder begrepen foutieve informatie of gegevens verstrekt door de Koper of een persoon die namens hem handelt) of een persoon voor wie de Koper verantwoordelijk is. Evenzo is b-token, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, in geen geval aansprakelijk en niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan de Koper voor enige vorm van immateriële schade of indirecte schade of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratieve of personeelskosten, gestegen algemene kosten, gemiste kansen, verlies van goodwill of eventuele aanspraken van derden (met inbegrip van de klanten van de Koper). De totale aansprakelijkheid van b-token per schadegeval is, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de gebrekkige levering. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is eveneens van toepassing in geval van een zware fout in hoofde van b-token.
 2. De Koper vrijwaart b-token volledig voor klachten van derden die voortvloeien uit verkeerd gebruik door de Koper van de geleverde goederen of enige andere klacht waaraan b-token vreemd is.

11. Bescherming van de gegevens van de Koper

b-token verwerkt alle informatie en persoonsgegevens die zij van de Koper ontvangt overeenkomstig de verplichtingen van b-token met betrekking tot de wettelijke en reglementaire bepalingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt begrepen elke handeling onafhankelijk van de wil van de partijen die zij redelijkerwijze niet hadden kunnen voorzien noch konden vermijden en die de nakoming van de hun contractuele verplichtingen onmogelijk maakt. 
 2. Als situaties van overmacht die b-token niet in staat stellen haar verplichtingen na te komen, worden onder meer beschouwd onderbrekingen in productie, vervoer of levering, tekorten aan grondstoffen, stakingen (algemeen of gedeeltelijk, van personeel of van leveranciers en vervoerders), lock-outs, embargo's, oorlog, epidemieën, aanslagen, explosies of burgerlijke onlusten, brand, overstromingen, slecht weer, telecommunicatiestoringen, technische defecten in de productielijn, wegblokkades of blokkades of een onderbreking van de elektriciteits- of gasvoorziening, of enige andere oorzaak waardoor de levering van grondstoffen wordt verhinderd.
 3. In geval van overmacht aan de zijde van een der partijen (b-token of de Koper) worden de verplichtingen van deze partij jegens de andere partij van rechtswege opgeschort, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding van de andere partij ontstaat. Zodra de oorzaak van de overmacht bekend is, stelt de partij die getroffen wordt door het geval van overmacht de Koper op de hoogte van de situatie van overmacht en van de onmiddellijke opschorting van de verplichtingen van de partijen.
 4. Indien de situatie van overmacht aan de zijde van b-token langer dan twee (2) maanden voortduurt, hebben zowel de Koper als b-token het recht de overeenkomst zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens elkaar gehouden zijn.

13. Deelbaarheid

De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van één (geheel of gedeeltelijk) of meer clausules van deze algemene voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of van het gedeelte van de betreffende clausule dat niet ongeldig of niet afdwingbaar is, of van de overeenkomst in haar geheel. In een dergelijk geval onderhandelen de partijen te goeder trouw om de niet-afdwingbare of conflicterende bepaling te vervangen door een afdwingbare en geldige bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.

14. Toepasselijk recht

Onverminderd de toepassing ten aanzien van de Koper-Consument van de dwingende bepalingen van het recht van de lidstaat van de Europese Unie waar deze zijn woonplaats heeft en voor zover die bepalingen ten aanzien van hem een betere bescherming bieden dan het Belgische recht, wordt de contractuele relatie tussen b-token en de Koper (Koper-Consument en Professionele Koper) uitsluitend beheerst door het Belgische recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en van het Verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

15. Procedures met betrekking tot de regeling van klachten

15.1. Informatie en interne behandeling van klachten door b-token

Onverminderd het hiervoor bepaalde, dienen klachten over offertes, aanbiedingen, koopovereenkomsten tussen b-token en de Koper-Consument binnen de daarvoor gestelde termijn, dan wel binnen een redelijke termijn nadat de Koper-Consument zich van de tekortkomingen van b-token heeft vergewist, bij b-token te worden ingediend. Klachten moeten volledig en gedetailleerd zijn. Voor elk gebrek aan overeenstemming of Verborgen Gebrek is de Koper verplicht zijn klachten te behandelen in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen.

De Koper-Consument kan klachten en claims indienen per telefoon op het volgende nummer: +32 14 38 99 00, per e-mail op het volgende adres: info@b-token.eu of per aangetekende brief op het adres van de maatschappelijke zetel van b-token (2470 Retie, Veldenstraat 14).

b-token zal de klachten behandelen en onderzoeken overeenkomstig haar interne procedure voor de behandeling van klachten om zo snel mogelijk een bevredigende oplossing te vinden. Na ontvangst van de klacht van de Koper-Consument zal b-token onverwijld (en uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de klacht) aan de Koper-Consument bevestigen dat de klacht is ontvangen en dat deze zo spoedig mogelijk in behandeling zal worden genomen. b-token zal zich inspannen om binnen vijftien (15) dagen na de datum van ontvangst van dergelijke klachten contact op te nemen met de Koper-Consument, tenzij uitdrukkelijk anders aan de Koper kenbaar is gemaakt.

15.2. Europees platform voor online geschillenbeslechting

In geval van een grensoverschrijdend geschil met b-token over online gekochte goederen en onverminderd zijn recht om een klacht rechtstreeks bij de bevoegde rechter in te dienen, heeft de Koper-Consument de mogelijkheid om zijn klacht voor te leggen aan de geschillenbeslechtingsorganisatie via het speciaal daarvoor bestemde Europese platform "Online Dispute Resolution" ("ODR"): https://webgate.ec.europa.eu/odr. De Koper-Consument wordt erop gewezen dat dit platform de online beslechting van het geschil vergemakkelijkt en de Koper-Consument in contact brengt met de bevoegde gekwalificeerde instantie.

16. Bevoegde rechtbank

16.1. â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹â€‹Met betrekking tot de Koper-Consument

Elk geschil tussen b-token en de Koper met betrekking tot de aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen van b-token en/of de verkoopovereenkomsten tussen b-token en de Koper-Consument zal, bij gebreke van minnelijke regeling, worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout (België), zulks onverminderd het recht van de Koper-Consument om een vordering in te stellen voor elke andere bevoegde rechtbank op grond van artikel 624 van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek (indien van toepassing) of op grond van (indien van toepassing) de Europese Verordening nr. 1215/2012 van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (de zogenaamde Brussel Ibis-verordening).

16.2. Met betrekking tot de Professionele Koper

Alle geschillen tussen b-token en de Koper met betrekking tot de aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen van b-token en/of tot de koopovereenkomsten tussen b-token en de Professionele Koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Turnhout (België).